Alleen samen

In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen, daar is inmiddels iedereen het over eens. Voor ons tamelijk kleine land is woningbouw, vooral als er versneld gebouwd moet worden, best  complex. Vrijwel alle betrokken partijen begrijpen: alleen samen kunnen we erin slagen dit probleem op te lossen. En dan moeten we nú keihard aan het werk.

Woningmakers: efficiënte afstemming gemeente/markt

Dit laatste vraagt wel om regie. En: regie van een partij die deskundig is, boven de partijen kan staan en druk op de ketel houdt. Marktpartijen hebben daarom in 2017 ‘Woningmakers Nederland’ opgericht. Vervolgens zijn er regionale Woningmakers opgestart voor Alkmaar en regio, Westfriesland en Drechtsteden, terwijl ook inmiddels Arnhem, Deventer, Altena en IJmond zijn aangesloten.

De Woningmakers verzamelen de marktpartijen in een gemeente of regio, zodat vervolgens een goede, eenduidige en efficiënte afstemming met gemeente, provincie en/of het rijk kan plaatsvinden. De Woningmakers zorgen ook voor de juiste woningdata (Domiporta) en stemt deze met iedereen af, zodat er geen misverstanden bestaan over de omvang van de klus die op ons ligt te wachten

Woningmakers als Best Practice

Streamer in het Woonprogramma van VRO, 11 maart 2022: ook de Rijksoverheid heeft de Woningmakers als best practice opgemerkt (Kamerbrief minister Ollongren)

 

Planning en praktijk van woningbouw

Planningen van woningbouw komen in de praktijk heel vaak niet uit. We bouwen minder dan we ons voornemen. In een overspannen woningmarkt loopt het woningtekort daardoor onnodig verder op. De Woningmakers vinden dat het beter kan en moet. De verbeteringen moeten plaatsvinden waar de plannen gemaakt worden, omdat de problematiek per gebied sterk kan verschillen.

Hoe werkt het precies..?

De Woningmakers organiseren het overleg met marktpartijen, zoals corporaties, projectontwikkelaars en makelaars onderling. En vanuit de Woningmakers vindt samenwerking en uitwisseling van gegevens plaats met de gemeenten en provincie. Want woningen worden alleen gebouwd als de afstemming tussen al deze spelers tot stand komt. Dat is cruciaal in deze tijden van onderproductie! En omdat de Woningmakers zelf geen commercieel belang hebben, vindt er een ander soort gesprek plaats, waarbij de invulling van de regionale woningbehoefte centraal staat.

Team Woningmakers NL, vlnr: Jelmer Dijkstra, Christian Braak, Thijs Pennink, Jelle Beemsterboer, Joris van Lier, Lieke Germain, Leontine de Koning-Bruggeman. Zittend vlnr: Gelinde Groeneveld, Rob Marijn en Hrvoja Malbasic.


 

Prof. dr. Peter Boelhouwer (TU Delft):

‘Wat de Woningmakers doen is heel goed: je moet veel nauwkeuriger monitoren wat wél en niét kan. Wat we namelijk heel veel zien is dat plannen wel op papier staan, maar niet worden uitgevoerd. De realisatie-factor ligt in Nederland momenteel ongelooflijk laag. Dat heeft deels te maken met wishful thinking: de plannen van gemeentes zijn niet hard, ze zijn zacht. En dat doen de Woningmakers goed: monitoren op wat er écht gebeurt en daar waar de vertraging optreedt, gaan ingrijpen.’

Verkiezingsdebat West-Friesland, februari 2022

 


 

Het woningprobleem oplossen? Hoe dan?

Versnelling van de woningbouw is realiseerbaar als op output wordt gestuurd, als elk jaar genoeg woningen van het juiste type worden gebouwd. De Woningmakers pleiten voor: samen scherp monitoren wat moet gebeuren, goede data verzamelen, constructief overleg voeren en op basis daarvan handelen.

De regiedriehoek van de woningbouw

Woningbouwregie (het vaststellen van aantallen, typen en locaties voor woningbouw) kan worden gevoerd op basis van drie typen sturingsinformatie: de woningbouwambitie als bepaald uit prognoses, gedetailleerde kennis over de woningbouwplannen die in de pijplijn zitten (planmonitor) en informatie over de markt, het aanbod en de vraag naar woningen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Woningbouw is mensenwerk

Goede cijfers zijn onontbeerlijk om de woningbouw uit de problemen te helpen, maar goed met elkaar omgaan vinden de Woningmakers net zo belangrijk. Iedereen beleeft de problematiek vanuit zijn eigen optiek en op ervaringen vanuit het verleden. Nieuwsgierigheid en het begrijpen van elkaars belangen vormen de drijvende kracht om tot oplossingen te komen. Dat schrijven we niet alleen op, maar we willen in elkaar blijven investeren en de woningbouwbehoefte samen realiseren.

Versnelling woningbouw kan alleen sámen.

De Woningmakers beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Nederland te realiseren. Zij organiseren het onderling overleg tussen de marktpartijen in een regio & zo de afstemming met gemeente, provincie en het rijk. De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data, met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol.

Het concept Woningmakers is voor elke regio/gemeente realiseerbaar. Is dit interessant? Neem contact op met Martin Bosch voor een verkennend gesprek.

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital