Over Woningmakers

In Nederland is sprake van een groot tekort aan koopwoningen. Omdat goed overleg en samenwerking de basis is voor versnelling van de woningbouw, hebben marktpartijen ‘Woningmakers Nederland’ opgericht. Helder overleg tussen marktpartijen enerzijds en een goede afstemming met gemeenten, provincie en rijksoverheid anderzijds vormen immers de noodzakelijke basis voor versnelling van de woningbouw.

De Woningmakers kunnen voor deze regie zorgdragen, in elke regio.

Planning en praktijk van woningbouw

Planningen van woningbouw komen in de praktijk heel vaak niet uit. We bouwen minder dan we ons voornemen. In een overspannen woningmarkt loopt het woningtekort daardoor onnodig verder op. De Woningmakers vinden dat het beter kan en moet. De verbeteringen moeten plaatsvinden waar de plannen gemaakt worden, omdat de problematiek per gebied sterk kan verschillen.

Wie zijn de Woningmakers

De Woningmakers organiseren het overleg met marktpartijen, zoals corporaties, projectontwikkelaars en makelaars onderling. En vanuit de Woningmakers vindt samenwerking en uitwisseling van gegevens plaats met de gemeenten en provincie. Want woningen worden alleen gebouwd als de afstemming tussen al deze spelers tot stand komt. Dat is cruciaal in deze tijden van onderproductie! En omdat de Woningmakers zelf geen commercieel belang hebben, vindt er een ander soort gesprek plaats, waarbij de invulling van de regionale woningbehoefte centraal staat.

De regiedriehoek van de woningbouw

Woningbouwregie (het vaststellen van aantallen, typen en locaties voor woningbouw) kan worden gevoerd op basis van drie typen sturingsinformatie: de woningbouwambitie als bepaald uit prognoses, gedetailleerde kennis over de woningbouwplannen die in de pijplijn zitten (planmonitor) en informatie over de markt, het aanbod en de vraag naar woningen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Woningbouw is mensenwerk

Goede cijfers zijn onontbeerlijk om de woningbouw uit de problemen te helpen, maar goed met elkaar omgaan vinden de Woningmakers net zo belangrijk. Iedereen beleeft de problematiek vanuit zijn eigen optiek en op ervaringen vanuit het verleden. Nieuwsgierigheid en het begrijpen van elkaars belangen vormen de drijvende kracht om tot oplossingen te komen. Dat schrijven we niet alleen op, maar we willen in elkaar blijven investeren en de woningbouwbehoefte samen realiseren.

Organisatie

Martin Bosch is vanaf de start van Woningmakers zowel programmamanager, strategisch adviseur, secretaris en netwerkmanager. Hij is de kwartiermaker als het gaat om de samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en makelaars. Met elkaar zoeken zij de verbinding met de overheden, gemeenten en provincie. Maar ook de Rijksoverheid heeft de Woningmakers inmiddels als best practice opgemerkt (Kamerbrief minister Ollongren)

Het concept Woningmakers

is interessant voor landelijk gebruik, vindt ook Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter van de NEPROM. ‘Ik vind dit echt een voorbeeld hoe het moet. Sturen op output, elk jaar genoeg woningen van het juiste type bouwen, daar komt het op aan in de huidige woningmarkt, en tegelijkertijd schort het daaraan. Wij pleiten ervoor om dit in heel Nederland zo te doen: scherp monitoren wat moet gebeuren, goede data verzamelen, constructief overleg voeren en op basis daarvan handelen.’

Tenslotte

De Woningmakers beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Nederland te realiseren. De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data, met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol. Het concept Woningmakers is voor elke regio realiseerbaar.

Samen versnelling woningbouw realiseren!

De Woningmakers beogen een zo doelmatig mogelijke versnelling van de woningbouw in Nederland te realiseren. Zij organiseren het onderling overleg tussen de marktpartijen in een regio & de afstemming met gemeente, provincie en het rijk.

De Woningmakers staan voor een totaalaanpak, gebaseerd op goede data, met een praktische vertaling naar het bouwproces en respect voor elkaars rol.

Het concept Woningmakers is voor elke regio realiseerbaar.

Is dit interessant voor u? Neem contact op met Martin Bosch, de programmamanager van Woningmakers, voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden.

© Woningmakers Nederland | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital